34.62889831 48.66 Somaemuldo village 03010094 소매물도마을 Somaemuldo village 128.5489052 소매물도마을 94 RDF description of Somaemuldo village